Umowa

Komentarze są dopisane kolorową czcionką


UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY PSA

 Zawarta w dniu..................... w.......................... pomiędzy...........................................................................
dowód osobisty......................................... zam........................................................................................................zwanym dalej — HODOWCĄ
a  ........................................................................ dowód osobisty....................................................... zam....................................................................... …............................zwanym dalej — NABYWCĄ

Przedmiotem transakcji jest pies / suka rasy .................................................................... ur................................................
 nr chip/tatuażu....................................... imię ........................................................................... matka........................................................................, ojciec........................................................................., zwany w dalszej części umowy psem.

1.                  Hodowca oświadcza, że będący przedmiotem niniejszej umowy pies jest po kontroli miotu (protokół do wglądu), odrobaczeniu i szczepieniach (w/g Książeczki Zdrowia Psa lub Paszportu) wyposażony w metrykę ZKwP i Książeczkę Zdrowia/Paszport, jest zdrowy, w dobrej kondycji, stanowi jego własność i/lub pochodzi z jego hodowli i jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pies i że nie jest również przedmiotem zabezpieczenia.

2.                  Strony ustaliły wartość psa na ............... zł., słownie ............................................................. płatne…................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ...........................................................................................................................
3.                  Hodowca w dniu odbioru psa przez Nabywcę, przenosi na rzecz Nabywcy własność psa określonego powyżej za kwotę określoną w punkcie 2 (po zapłaceniu całej kwoty)
4.                   Hodowca wydaje zdrowego psa spełniającego warunki opisane w punkcie 1 i kwituje odbiór całej należności  jednocześnie informując, że wady w uzębieniu lub inne niewidoczne w momencie wydania psa, a także brak uzyskania oceny doskonałej na wystawie nie stanowią podstawy do zwrotu psa lub innych roszczeń z tego tytułu.
(Pies jest istotą żywą i nie da się go idealnie „zaprogramować” w momencie wydania do nowego domu. Prawidłowe jest uzębienie nożycowe jednak przed wymianą zębów nikt nie da gwarancji że nasz pupil nie znajdzie się w tym 1% psów którym zęby stałe wyrosną w innym niż pożądany modelu.  Czasem się też zdarza, że dopiero po pewnym czasie wychodzą na jaw jakieś wady typu jądro, które nie zeszło do moszny. Szmery w sercu słychać nawet do roku, bo pies się rozwija. Nie oznacza to psa chorego, bo dopiero w wieku min. 1,5 roku robi sie echo serca i wtedy ocenia jego budowę. To samo stawy biodrowe czy łokciowe. )
5.                  Nabywca oświadczenie Hodowcy przyjmuje i potwierdza, że psa odbiera w dobrym stanie zdrowia i kondycji, zobowiązuje się do zarejestrowania psa we właściwym oddziale ZkwP ( jest to opcjonalne, w zależności od tego, jak się umówiliśmy z Nabywcą. Jeśli pies ma być wystawiany na wystawach, naturalnym jest, że nabywca zobowiązuje się do rejestracji psa w oddziale ZKwP, zwykle wybiera się ten najbliższy. Inaczej sytuacja wygląda, gdy sprzedaje szczenię niehodowlane, tylko „na kolanka” – zapis wtedy ulega wykreśleniu, bo logicznie nie ma sensu rejestrować psa, który nigdy nie będzie rozmnażany.), odpowiedniego żywienia psa, utrzymywania, pielęgnacji i opieki weterynaryjnej w przyszłości.
6.                  Nabywca zobowiązuje się do poinformowania pisemnie Hodowcy o zamiarze przeniesienia własności psa na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej. Nabywca powinien wykonać powyższy obowiązek na co najmniej 7 (siedem) dni przed zawarciem umowy, o której mowa w niniejszym punkcie. Hodowca ma 7 (siedem) dni od momentu otrzymania informacji o zamiarze przeniesienia własności Psa na skorzystanie z prawa pierwokupu: a) w terminie do ukończenia przez psa 4 miesięcy życia za kwotę pomniejszoną o 1/3 wartości psa; b) w terminie od 4 do 7 miesięcy życia psa za kwotę równą 10% wartości psa; c)w terminie powyżej 7 miesięcy życia psa za kwotę 1zł. (I tu pewnie nabywca się zastanawia, czy mu się to opłaca. Drogi Nabywco, chyba nie zakładasz, że będziesz psa oddawać? Decyzja przemyślana, racja? A ja dodam jeszcze kilka zdań od siebie– po pierwsze, nie wyobrażam sobie dowiedzieć się po czasie, od osób trzecich, że pies z mojej hodowli, zmienił właściciela, bo „coś tam”. Ja ZAWSZE muszę być o wszystkim, co dotyczy losów moich szczeniąt informowana. Komu chcecie go oddać/sprzedać? Dlaczego? Mam prawo pierwokupu, co nie zawsze oznaczać będzie, że psa zabiorę do siebie. Też jestem człowiekiem i rozumiem, że różnie w życiu może być. Jeżeli skontaktujecie się ze mną i dokładnie omówimy sprawę, będziecie mieć osobę godną zaufania, która psem chętnie się należycie zaopiekuje – to OK. Każdą sprawę jednak będziemy rozpatrywać indywidualnie. Przede wszystkim ma być kontakt. Dlaczego takie granice wiekowe? Bo są to najważniejsze etapy życia psa i błędy oraz zaniedbania popełnione w tak wczesnych fazach rozwojowych wymagają potem długiej i często kosztowanej pracy)
7.                  W przypadku niewypełnienia przez Nabywającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w pkt. 6 Umowy, Hodowca jest uprawniony do naliczenia na Nabywającego kary umownej w wysokości ceny zakupu Psa, o której mowa w pkt. 2 Umowy, płatnej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wystawienia przez Hodowcę wezwania do zapłaty.
8.                  Nabywca zobowiązuje się do: a) ewentualnego wykorzystywania Psa w hodowli jedynie zgodnie z regulaminami ZKwP, b) opieki nad psem oraz traktowania psa w sposób nie naruszający przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. Poz. 856). Umowa zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym. Strony Umowy zgodnie oświadczają, iż warunek rozwiązujący uważa się ze spełniony w przypadku gdy: a. Nabywający traktuje psa w sposób naruszający przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, lub b. Nabywający wykorzystuje Psa w hodowli niezgodnie z regulaminem ZkwP. W przypadku ziszczenia się warunku rozwiązującego, Umowa rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji o której mowa w zdaniu poprzedzającym Nabywający jest zobowiązany zwrócić Hodowcy Psa, natomiast Hodowca jest zobowiązany do zwrotu Nabywającemu ceny, o której mowa w pkt. 6 Umowy. (Zabezpieczenie mające na celu ochronę „interesów”psa poprzez zapewnienie mu właściwych warunków oraz dopuszczenie do ew.rozrodu wyłącznie pod „szyldem” ZkwP/FCI)
9.                  W przypadku, gdy wbrew oświadczeniom Hodowcy, okaże się, iż Pies nie pochodzi od rodziców wskazanych przez Hodowcę w niniejszej Umowie, Hodowca zapłaci Nabywającemu karę umowną w wysokości ceny zakupu Psa, o której mowa w pkt. 2 Umowy. Zapłata takiej kary nie zobowiązuje Nabywającego do zwrotu Psa Hodowcy. (Naturalnie, jest możliwość wykonania profilu DNA szczeniąt i matki. Można to sprawdzać na swój koszt, jeśli  zapewnienia Hodowcy dot pochodzenia są dla kogoś niewystarczające. Jest to zapis, zabezpieczający Nabywcę przed jakimikolwiek niespodziankami odnośnie genetyki ich psa. )
10.              Strony ustaliły, że wszelkie koszty transakcji, wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy ponosi Nabywca.
11.              W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Regulaminy Związku Kynologicznego w Polsce.
12.              Ustalenia dodatkowe : …..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................
13.              Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ...................................................... Hodowca  …................................................... Nabywca
umowa i komentarze do niej wzorowane i zaczerpnięte ze strony paradisespiritkennel.com